การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


ทีมผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน


      เว็บแอพพลิเคชันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่พัฒนา และได้รับการสนับสุนนจาก "โครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปีที่ 11" โดย ธนาคารไทยพานิชย์ ที่จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขียงใหม่ และ นักศึกษาที่ร่วมจัดทำจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขียงใหม่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


1. พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ : อาจารย์ปรึกษาโครงงาน
Avatar

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์

สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีมล : patamont@gmail.com

2. เจษฎา หล้าฟู : ผู้จัดการโครงงาน
Avatar

สังกัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อีมล : teeseanjes@gmail.com

3. คชัฎ ปัญญาโกษา : ฝ่ายพัฒนา
Avatar

สังกัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อีมล : purnyagosa9@gmail.com

4. กาญจนาพร งามวงศ์ : ฝ่ายพัฒนา
Avatar

สังกัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อีมล : aommy05349@gmail.com

5. ธนภร พิชัยสงคราม : ฝ่ายงานกราฟิก
Avatar

สังกัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อีมล : milknumchok@gmail.com

6. วิราสินี พรรณสุวรรณ์ : ฝ่ายงานกราฟิก
Avatar

สังกัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อีมล : oilpasana@gmail.com

7. จีรญาดา ชุมดวง : ฝ่ายคัดกรองข้อมูลด้านอาหาร
Avatar

สังกัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อีมล : chaogouy2112@hotmail.com

8. วรรณนิภา จากผา : ฝ่ายคัดกรองข้อมูลด้านองค์ความรู้
Avatar

สังกัด : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีมล : wannipa6914@gmail.com