การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


เครือข่ายสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง


# รายการ รายละเอียด
1ศูนย์แพทย์แผนไทยสารภี
2โรงพยาบาลสารภี บวรพัฒนา
3โรงพยาบาลสารภี
4โรงพยาบาลลำพูน
5โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดลำปาง