การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการผดุงครรภ์มารดาระยะรอคลอด


หญิงตั้งครรภ์ที่รอคลอดจะมีความกลัวและมีอาการเจ็บครรภ์คลอด มีอาการปวดหลัง ปวดกระเบนเหน็บ ปวดขา นอกจากการดูแลด้านจิตใจ ปลอบขัวญและให้กำลังใจ แล้วสามารถดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย ดังนี้
กลิ่นบำบัด


สอนเบ่ง


การนวด