การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์


หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่แพทย์แผนไทยให้การดูแล ถ้ามีภาวะเสี่ยง* ดังต่อไปนี้ สมควรได้รับการพบแพทย์ และควรได้รับการดูแลร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน
ภาวะเสี่ยงในการตั้งครรภ์


ภาวะมดลูกไม่ปกติ