การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการสอนเบ่ง


ในช่วงใกล้คลอดนั้น หญิงรอคลอดจะมีความกลัวและมีการเจ็บครรภ์คลอด แพทย์แผนไทยสามารถให้การดูแล เช่น การปลอบขวัญและให้กำลังใจ (สามี/ผู้ใกล้ชิด/ญาติ ควรทำ เพื่อทำให้หญิงรอคลอดรู้สึกสบายใจขึ้น และช่วยลดความกลัวเจ็บจากการคลอด) รวมทั้งการสอนการหายใจและรับรู้ถึงความเจ็บปวดของการเจ็บท้องคลอด


การเบ่งคลอดลูก

เมื่อมีอาการเจ็บครรภ์คลอด หญิงตั้งครรภ์จะย้ายเข้าสู่ห้องคลอดเพื่อรอคลอด จึงควรสอนการเบ่งคลอดแบบกลั้นหายใจแล้วเบ่งแบบปิดกล่องเสียง (Valsalva) โดยมีการออกเสียงเชียร์เบ่งคลอดจากผู้ช่วยคลอด เมื่อตรวจพบว่าเริ่มมีการหดรัดตัวของมดลูกให้ผู้คลอดหายใจเข้าลึก ๆ จากนั้นกลั้นหายใจแล้วเบ่ง โดยให้จังหวะการเบ่งยาวตามเสียงเชียร์เบ่ง (มักจะส่งเสียงอื๊ด.. ยาวต่อเนื่องกัน) เมื่อหมดลมเบ่งให้หายใจเข้าลึก ๆ แล้วเบ่งซ้ำในลักษณะเดียวกัน ในการหดรัดตัวของมดลูก 1 ครั้งเบ่งคลอดได้ 2-3 ครั้ง