การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง


1. ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 17 ปี หรือมากกว่า 35 ปี
2. เคยคลอดก่อนกำหนด (คลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์)
3. ครรภ์แรก หรือครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป
4. เคยคลอดลูกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4,000 กรัม
5. เคยผ่าตัดมดลูก
6. มีประวัติโรคหัวใจ
7. เคยแท้ง 3 ครั้งขึ้นไป
8. โลหิตจาง (ฮีโมโกลบิน น้อยกว่า 11 กรัม/ดล. หรือ ฮีมาโตคริต น้อยกว่า 33%)
9. ตรวจ VDRL ได้ผลบวก (ย่อมาจาก Venereal Diseases Research Laboratory หมายถึง การตรวจเลือดสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการวินิจฉัยโรค หรือเพื่อติดตามผลการรักษา)
10. พบไข่ขาวในปัสสาวะ และ/หรือพบน้ำตาลในปัสสาวะ
11. ความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกว่า
12.ต่อมไทรอยด์โต
13. เป็นโรคหัวใจ หรือตรวจพบเป็นโรคหัวใจ
14. ขนาดมดลูกไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์
15. ครรภ์แฝด
16. ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ (ไม่ใช่ท่าศีรษะ) ตั้งแต่ 34 สัปดาห์ขึ้นไป
17. เลือดออกขณะตั้งครรภ์
18. ตั้งครรภ์เกิน 40 สัปดาห์
19. น้ำหนักขึ้นน้อยกว่า 1 กิโลกรัม/เดือน ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป