การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน7. การมีเพศสัมพันธ์


ไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ปกติ แต่ควรงดเว้นในเดือนสุดท้ายก่อนคลอด หญิงตั้งครรภ์ที่เคยแท้ง ควรงดเว้นในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ด้วย ในรายที่มีปัญหาอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน