การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 5 ท่าแก้แขนขัดและแก้ขัดแขนท่าที่ 5 ท่าแก้แขนขัดและแก้ขัดแขน

ท่าที่ 5

×


เป็นการบริหารบริเวณหัวไหล่ ช่วยลดอาการแขนขัด ซึ่งพบได้บ่อยแก้แขนขัด แก้ขัดแขน