การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 6 ท่าแก้กล่อน และแก้เข่าขัดท่าที่ 6 ท่าแก้กล่อน และแก้เข่าขัด

ท่าที่ 6

×


เป็นการบริหารบริเวณเข่า หลัง เอว (คำว่า กล่อน คือความเสื่อม กล่อนกษัย คือโรคเรื้อรังมีความเสื่อมของอวัยวะนั่นเอง)แก้กร่อน และแก้เข่าขัด