การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 7 ท่าแก้กล่อนปัตคาด และแก้เส้นมหาสนุกระงับท่าที่ 7 ท่าแก้กล่อนปัตคาด และแก้เส้นมหาสนุกระงับ

ท่าที่ 7

×


เป็นการบริหารส่วนอก และขา เป็นท่าต่อเนื่องจากท่าที่ 6 แต่ถ้าอยู่ในท่ายืนอาจใช้เพียงท่าที่ 7 เท่านั้น (กล่อนปัตฆาต หมายถึง ภาวะอาการเจ็บขัดของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ อันเนื่องมาจากความเสื่อมจากการใช้งานผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นเลือดภายใน)แก้กล่อนปัตฆาด แก้เส้นมหาสนุกระงับ