การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนท่าที่ 8 ท่าแก้ลมในแขนท่าที่ 8 ท่าแก้ลมในแขน

ท่าที่ 8

×


เป็นการบริหารส่วนแขน ข้อมือ และนิ้วมือแก้ลมในแขน