การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


วิชาดา ปัญญาธนากิจ


ข้อมูลประวัติ


ประวัติส่วนตัว


อาชีพ: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประวัติการศึกษา


- ปี 2546  ปริญญาตรี  วพพ. บรมราชชนนีนครลาปาง  การพยาบาลและผดุงครรภ์

- ปี 2549  ปริญญาโท  วพพ. บรมราชชนนีนครลาปาง  พยาบาลเวชปฏิบัติ

- ปี 2556  ปริญญาโท  สภาการแพทย์แผนไทย  พทด. แพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภ์ไทยประเภท กประสบการณ์การทำงาน


- ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการแพทย์แผนไทย

- ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ งานวิจัย RtoR เรื่อง "มารดาหลังคลอดสุขภาพดีด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย"

- ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ "ตาราอวอร์ด"จากแม่ชีศันสนีย์เสถียรธรรมสถาน

- ประสบการณ์ทำงาน รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ จากกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2556


สอบถามผู้เชี่ยวชาญท่านนี้

ย้อนกลับ