การผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย และเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


สอบถามผู้เชี่ยวชาญ


 เครือข่ายสถานพยาบาล:


ทั้งหมด 9 รายการ : 2 หน้า